radiologija.lt / Naujienos / Medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ekspertizei Printable version

Medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ekspertizei

Medicinos centro direktoriaus pavaduotojas ekspertizei

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras organizuoja konkursą Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus pavaduotojo ekspertizei, Centrinės medicinos ekspertizės komisijos pirmininko – gydytojo pareigoms eiti. Pretendentų dokumentai priimami iki 2015 m. vasario 13 d. Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis skelbime nurodytais tel. numeriais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

MEDICINOS CENTRO

SKELBIMAS

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras (viešasis juridinis asmuo, Žygimantų g. 8, LT-01102 Vilnius, kodas 300520299) skelbia konkursą Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro direktoriaus pavaduotojo ekspertizei, Centrinės medicinos ekspertizės komisijos pirmininko-gydytojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybei.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal koeficientą – 18 (bazinės mėnesinės algos dydžiais). Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti mokami priedai ir priemokos.

Pareigybės paskirtis - pareigybė reikalinga padėti Medicinos centro direktoriui įgyvendinti Medicinos centro veiklos tikslus, vadovauti CMEK darbuotojams siekiant įgyvendinti CMEK veiklos tikslus, organizuoti CMEK veiklą taip, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas CMEK.

Reikalavimai:

- Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties išsilavinimą bei galiojančią gydytojo specialisto licenciją.

- Turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo sveikatos priežiūros paslaugų srityje patirtį.

- Išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą.

- Žinoti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą.

 - Žinoti ir gebėti taikyti teisės aktus ir norminius dokumentus, reglamentuojančius specializuotosios medicininės ekspertizės planavimą, organizavimą ir vykdymą.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus.

- Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

- Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

Funkcijos:

- organizuoti CMEK veiklą ir užtikrinti kvalifikuotą specializuotą medicininę ekspertizę.

- organizuoti CMEK specializuotosios medicininės ekspertizės paslaugų prieinamumą tiriamiesiems ir užtikrinti šių paslaugų teikimą Medicinos centro nuostatuose ir sutartyse nustatyta tvarka.

- užtikrinti diagnostinio proceso valdymą pagal Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Medicinos centro direktoriaus ir kitų normatyvinių dokumentų bei vidaus kokybės sistemos dokumentų reikalavimus.

- rengti CMEK metinį darbo planą.

- organizuoti CMEK posėdžius tiriamųjų sveikatos būklei aptarti.

- kontroliuoti medicininės ir kitos su darbu susijusios dokumentacijos pildymą CMEK.

- bendradarbiauti su vidaus reikalų ir kitomis įstaigomis specializuotosios medicininės ekspertizės klausimais.

- diegti naujus tyrimų metodus, užtikrinti medicininės aparatūros naudojimo CMEK veikloje įsisavinimą.

- organizuoti tiriamųjų anketavimą ir kitas priemones CMEK teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti.

- kontroliuoti statistikos ir kitų privalomos atskaitomybės žinių registravimą CMEK.

- analizuoti ir apibendrinti tiriamųjų ligas ir sveikatos problemas, teikti siūlymus Medicinos centro direktoriui dėl šių ligų ir sveikatos problemų prevencijos priemonių bei sveikatos būklės reikalavimų tiriamiesiems tobulinimo.

- teikti siūlymus Medicinos centro direktoriui dėl ekspertizės atlikimo tvarkos tobulinimo.

- rengti ketvirtines ir metines CMEK veiklos statistines ataskaitas, kuriose nurodomi pagrindiniai veiklos rodikliai ir atliekama CMEK veiklos analizė, taip pat kitas ataskaitas ir teikti jas Medicinos centro direktoriui.

- rengti pagal kompetenciją Medicinos centro direktoriaus įsakymų projektus, CMEK kokybės vadybos sistemos dokumentus ir teikti juos Medicinos centro direktoriui.

- pagal kompetenciją spręsti iškilusius ginčus dėl CMEK sprendimų tarp CMEK darbuotojų ir tiriamųjų.

- organizuoti CMEK darbuotojų darbo ir atostogų grafikų sudarymą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

- rengti CMEK nuostatus bei CMEK darbuotojų pareigybių aprašymus.

- teikti siūlymus Medicinos centro direktoriui dėl darbo kokybės ir darbo organizavimo gerinimo, darbuotojų motyvavimo priemonių diegimo.

- sudaryti CMEK darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus, organizuoti CMEK darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

- organizuoti pirminius, periodinius ir papildomus saugaus darbo instruktažus CMEK darbuotojams darbo vietoje ir kontroliuoti, kaip laikomasi saugaus darbo instrukcijų.

- dalyvauti rengiant dokumentus, reikalingus įstaigos leidimui-higienos pasui ir įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijai gauti, kurie susiję su CMEK paslaugomis.

- vadovaujantis Medicinos centro Kokybės politikos nuostatomis teikti siūlymus Medicinos centro direktoriui dėl veiksmingos CMEK vidaus kontrolės sistemos sukūrimo ir jos tobulinimo.

- atstovauti, įstaigos vadovui įgaliojus, Medicinos centrą kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Atranka vyddoma pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 (toliau – Aprašas).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai arba siųsti registruotu laišku notaro patvirtintas dokumentų kopijas): prašymą leisti dalyvauti konkurse; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, galiojančią gydytojo specialisto licenciją  ir šių dokumentų kopijas; gyvenimo aprašymą; užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo priedą); darbo patirtį patvirtinančius dokumentus; savo privalumų sąrašą (motyvacinį laišką).

Dokumentai priimami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Personalo grupėje (Žygimantų g. 8, Vilnius, 201, 204 kab.) iki 2015 m. vasario 13 d. Informacija teikiama telefonu: (8 5) 271 71 13, 271 89 48.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS

CENTRO DIREKTORIUS                                                               EUGENIJUS RAGELIS

Komentarai