Privatumo politika

Privatumo politika

Vilniaus krašto radiologų asociacijos (VKRA) privatumo politika

Bendrosios nuostatos

 1. Lankydamiesi Vilniaus krašto radiologų asociacijos (toliau – VKRA) interneto svetainėje, užpildydami VKRA narystės ar registracijos renginyje formą, Jūs patikite savo duomenis, kuriuos VKRA tvarko šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais.
 2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko VKRA. Duomenų valdytojo rekvizitai: Vilniaus krašto radiologų asociacijos, Santariškių g. 2, Vilnius, įmonės kodas: 190789226.
 3. VKRA svetainės lankytojų duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. VKRA įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tik laikantis susijusių principų, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 5 straipsnyje ir kai toks asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas bent viena teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga, numatyta Reglamento 6 ir (ar) 9 straipsnyje.
 4. VKRA gerbia privatumą ir saugo asmens duomenis, kurie pateikiami ir surenkami naudojantis VKRA svetaine.
 5. VKRA imasi atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir VKRA vidaus politikos reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Surinkta informacija gali būti tvarkoma šiais tikslais:

Tiesioginė rinkodara, naujienų ir kitos su VKRA siejamos informacijos sklaida;
Registracija į renginius ir jų organizavimas;
Su naryste susijusių duomenų administravimas;
Narių sąrašo sudarymas;
Narystės mokesčio rinkimas;
Duomenų analizė ir informacijos kaupimas svetinės administravimo ir naršymo pagerinimo tikslais.

Asmens duomenų ir dokumentų tvarkymas

 1. VKRA gali rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

Informaciją apie duomenų subjekto kompiuterį ir apsilankymus VKRA interneto svetainėje bei naudojimąsi interneto svetaine (įskaitant IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių);
Bet kokią kitą informaciją, kurią duomenų subjektas savo pasirinkimu siunčia VKRA ir kuri skirta aukščiau išvardintiems VKRA tikslams įgyvendinti.

 1. VKRA tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, pašto kodas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, amžius, gimimo data, darbovietės pavadinimas, darbovietės adresas, darbovietės telefonas, sąskaitos numeris.
 2. VKRA vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
Asmens duomenys nuolat atnaujinami;
Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;
Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 1. VKRA saugo asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.
 2. Dokumentų sunaikinimo tvarka:

Asmens duomenys, kurių naudojimo sutikimas baigėsi arba jie tampa nereikalingi tikslams, dėl kurių buvo surinkti, pasiekti, yra sunaikinami, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai, su asmens duomenimis LR įstatymų nustatyta tvarka turi būti archyvuojami;
Elektronine forma saugomi asmens duomenys sunaikinami juos ištrinant be galimybės atkurti;
Popieriniai dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, susmulkinami, o likučiai saugiu būdu sunaikinami.

 1. VKRA organizuojamuose renginiuose, kuriuose filmuojama ar fotografuojama, informacija gali būti naudojama VKRA internetinėje svetainėje arba joje nurodytuose VKRA administruojamuose socialiniuose tinkluose.

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

 1. Surinkti duomenys nebus perduoti nesusijusiems tretiesiems asmenims ar šalims*. Duomenys gali būti perduoti tvarkyti susijusiems tretiesiems asmenims ar partneriams, padedantiems vykdyti ir administruoti svetainės narystės, techninės priežiūros ar renginių tvarkymo funkcijas. Šiems paslaugų tiekėjams gali būti suteikta tik tiek asmeninių duomenų informacijos, kiek būtina konkrečiai funkcijai atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

* Trečiasis asmuo/ šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Duomenų valdytojo ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

 1. VKRA pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal VKRA nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be VKRA sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su VKRA sudarytus rašytinius susitarimus.
 2. VKRA interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. VKRA nėra atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl paspaudus nuorodą iš VKRA interneto svetainės ir patekus į kitus tinklalapius, derėtų atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Duomenų subjektų teisės

 1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi VKRA veikloje, turi šias teises:

žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
reikalauti, kad VKRA apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai jei asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

 1. Konfidencialios informacijos viešinimas susijęs su konkrečiu asmeniu yra draudžiamas be jo sutikimo.
 2. Visais duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo klausimais kreiptis į VKRA internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais.

Slapukų politika

 1. Lankantis VKRA interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai (angl. cookies), kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Jie padeda atpažinti duomenų subjektą kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Naudojant naršyklę VKRA teikiamam turiniui pasiekti, galima konfigūruoti naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Nenorint, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, galima pasinaudoti daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

 1. VKRA turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką. Atnaujinus privatumo politiką, VKRA įsipareigoja paskelbti atnaujintą versiją VKRA interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis VKRA interneto svetainės paslaugomis reiškia atnaujintos Privatumo politikos laikymąsi.